Internationellt

Laos

Laos är ett av de fattigaste länderna i Sydostasien!

Sedan 2005 har vi i Pingst Mullsjö-Nyhem arbetat tillsammans med Lao Evangelical Church (LEC) i Vientiane med några sociala projekt. Vi började med en ledarutbildning som riktade sig framför allt till ungdomar. Sedan dess har samarbetet mellan de båda kyrkorna utvecklats. Utbytesprogram, medieutbildning, skol- och vattenprojekt har följt under de efterföljande åren. Under september och november 2010 genomfördes ett utbytesprojekt för lärare. 10 lärare från respektive land gästade varandras skolor under en tvåveckorsperiod för att lära av varandra.

Mer om Laos och vårt arbete i landet…

Laos är ett av de fattigaste länderna i Sydostasien, men också är ett av de vackraste. Landet består av väldiga områden av djup djungel, öppna jordbruksbygder och till och med tropiska öar i floderna längst söderut. 70 %

av Laos är täckt av berg och högplatåer. Mekongfloden, som rinner genom landet från norr till söder likt en pulsåder, används till transporter, bevattning och fiske. Mindre än 10 % av marken är lämplig för jordbruk. Vanligtvis odlas ris, majs, vete, bomull, frukt och grönsaker. Två tredjedelar av landet är skogsmark och teak är en viktig exportmarknad. Det finns också en stor potential i outnyttjade mineraltillgångar. Turism har de senaste åren blivit en allt viktigare inkomstkälla.

Ungefär 95 % av landets 6 miljoner invånare är buddhister. Den evangeliska kyrkan är den näst största religiösa gruppen i Laos. Landet har i sin författning religionsfrihet, men staten förbjuder ”alla handlingar som kan skapa splittring bland folket”. Inget utländskt missionsarbete är tillåtet i landet, men konstitutionen säger att man vill ”uppmuntra munkar och präster från andra religioner att delta i verksamheter som gynnar landet och folket”.

LEC är en mycket aktiv kyrka. Sociala projekt är en viktig del i deras strävan att visa kärlek och omsorg för de fattiga och för sitt land. De har med egna medel, trots små resurser, genomfört vattenprojekt, utrustat skolor på landsbygden, skickat läkarteam till byar, stött idrottsföreningar med dräkter, informerat i skolorna om alkohol och hiv/aids . De har också arbetat målmedvetet med utbildning i självfinansierande jordbruksprojekt. Detta har hjälpt församlingen att bygga goda relationer med både lokala myndigheter och regeringen. Genom de sociala projekten har många människor i olika delar av landet har blivit hjälpta och fått en positiv bild av den kristna kyrkan.


Ukraina

Ukraina – ett land i världens fokus.

Ett land där motsättningarna och kriget innebär svåra lidanden för befolkningen i de krigshärjade östra delarna av landet och ett svårt ekonomiskt läge för hela landet. Ett land med stora interna flyktingströmmar från östra delarna till väst, och till detta också stora flyktingströmmar över gränsen till Ryssland.

Om Ukraina och vårt arbete i landet…

Den ännu pågående konfliktsituationen startade egentligen redan 2013 när den förre Moskvatrogne presidenten Viktor Janokovic vägrade att skriva under avtalet som skulle närmat Ukraina till Europa. Vi minns upploppen på Majdantorget i Kiev och fortsättningen med den ryska annekteringen av Krim. Vidare med de ryskstödda separatisterna som i början av 2014 ockuperade myndighetsbyggnaderna i östra Ukraina, Lugansk och Donetsk, med ambitionen för dessa regioner att följa Krims exempel; att bryta ut landsdelarna för att ansluta regionen till Ryssland.

Demonstrationerna på Majdantorget och president Janokovic’s landsflykt resulterade i att en ny demokratisk vald regim tillsattes under ledning av den nyvalde presidenten Petro Poroshenko som tidigt valde att underteckna avtalet med EU.

Sju år senare, våren 2021, är situationen densamma. Krim är annekterat och Donbassregionen ockuperad och ingen lösning ser ut att ligga i närtid. Det uppror som, med stöd av Ryssland, fortfarande pågår, har fått förödande ekonomiska konsekvenser för landet och för ett oerhört stort antal individers liv och hälsa.

Församlingens relationer med Ukraina som missionsland startade ursprungligen genom att församlingen hade ett förbönsområde i staden Chelyabinsk idet gamla Sovjet. Eftersom området var stängt för utlänningar kunde vi inte få personliga kontakter där. Emellertid fick vi på olika vägar förslag om att till dess det öppnade sig i Ryssland ta en vänförsamling i Ukraina som var ”vidöppet”. Det blev en ny gemenskap för 25 år sedan med ett par församlingar i staden Lutsk i västra Ukraina. Vi fick då även uppleva det fantastiska att en av församlingarna hade en medlem som utgått som missionär just till den stad i Ryssland vi bett för i alla år!

Församlingens engagemang i Ukraina består f.n. av två huvuddelar:

a) Församlingens direkta egna engagemang gentemot ukrainska församlingar
b) Församlingens roll som ordförandeförsamling (samordnare) för Svensk Pingstmission i

Församlingens direkta engagemang omfattar:

 1. Månatligt stöd till sju lokala pionjärpastorer som arbetar i första hand i de fattigaredelarna av Ukraina. Ett långsiktigt arbete som betytt nya möjligheter för verksamhet i tidigare ej bearbetade områden, och en verksamhet där våra pionjärpastorer gör en betydande insats för utvecklingen av en lokal församling och förbättrade sociala förhållanden.
 2. Församlingen har också under ett antal år stött bibelskolor, barnläger, julfester för barn och ger dessutom genom vår SecondHand-verksamhet aktivt humanitärt stöd till soppkök och matutdelning samt till kläder och brännved mm.

De barnläger församlingen har stött har varit arrangerade lokalt i Ukraina. Lägren och julfesterna har haft deltagande både av församlingsbarn och barn från utomstående familjer. På sommarlägren får barnen uppleva gemenskap med kristna förtecken under avslappnade former, god mat och omvårdnad under ett par sommarveckor.

Under åren har församlingen också stött olika insatser av mera punktbetonad karaktär som t.ex. utbildning av affärsmän och näringsidkare. Församlingen har också haft förmånen att ha besök av politiker och ämbetsmän från Ukraina för att visa på hur skola, sjukvård och förvaltning fungerar i Sverige.

Naturligtvis har det också under åren byggts relationer och utväxlats ett antal besök mellan församlingens medlemmar och representanter från de församlingar och sammanhang vi stöder i Ukraina. Ett av de viktigaste önskemålen från våra vänner i Ukraina har ofta uttryckts som: Kom och hälsa på oss… Låt oss få uppleva att ni finns för oss, inte minst i den svåra situation som landet lever i just nu!! Tack för att ni vågar komma och besöka oss.

En annan gren där vi fått möjlighet att delta handlar om städ till små församlingar genom ekonomiskt stöd till ett antal kyrkobyggnationer.

Församlingens roll som ordförandeförsamling:

 • Samordning och samverkan mellan olika svenska pingstförsamlingars aktiviteter med ukrainska församlingar inom en rad områden Humanitärt, understöd av bibelskolor, drog- och alkoholrehabilitering, stöd till kyrkor och pastorer.
 • Inspirera nya församlingar att ta upp eller återuppliva Ukraina som missionsfält.
 • Bygga vänförsamlingsrelationer mellan svenska och ukrainska församlingar.
 • Övergripande koordination av de formella relationerna mellan Svensk Pingstmission och de samfund och våra partners i Ukraina.
 • Samverka inom ramen för PMU när det gäller möjliga SIDA-stödda verksamheter i Ukraina.

Vänförsamling i Ukraina

Ukraina, idag ett land med ett krig som varat i över 4 år, är ett land som behöver allt vårt stöd.  Den generella situationen för landet är av naturliga skäl mycket pressad, med en valuta i fritt fall och en dyr krigssituation lider många människor.

Mitt i lidandet finns dock också en stor portion av hopp och framgång. Den ukrainska pingstunionen, vår huvudsakliga övergripande partner utropade för ett par år sedan målet att skapa 400 nya församlingar fram till år 2020; en kraftfull inriktning som man är på god väg att uppnå.

Sommarens fantastiska dopförrättning i Dnjepr, 100 pastorer som döpte 500 dopkandidater talar ett tydligt språk om också framgången för Guds verk i landet!

I de ockuperade områdena gäller nya lagar som i princip inte tillåter någon religiös verksamhet utöver den ortodoxa kyrkan, man kan t o m bli arresterad om myndigheterna kommer på ”olagliga” sammankomster, och man kan få lokalerna konfiskerade.

Inte minst i östra Ukraina har dock livets allvar också gjort att människor söker sej samman för att finna de högre värdena i livet och, ofta små, församlingsgrupper uppstår på många platser.

Frågade för någon tid sedan ett par representanter för ledarskiktet i Ukraina; vad kan vi göra för Ukraina, och fick, oberoende av varandra, samstämmiga svar från båda:

 • Bed för Ukraina;
 • Kom och möt oss
 • Stöd oss humanitärt och finansiellt
 1. Tror att många har ”Ukraina i våra hjärtan”; att man beder för trossyskon och situationer i vårt drabbade grannland. Men våra ambitioner är att komma vidare!
 2. Under ett antal resor i, speciellt på senare tid, östra Ukraina möter vi alltid kommentaren; Tack för att ni kommer och hälsar på; Tack att ni vågar komma. Tack för att ni finns för oss!!

Att möta våra trossyskon på ort och ställe, att se och förstå deras situation och livsvillkor. Är en upplevelse och välsignelse för både dem och dej som besökare.

 1. Naturligtvis kommer vi alltid, speciellt i mötet med våra bröder och systrar, att möta olika typer av behov. En hel del generella behov stöds naturligtvis av många hjälpsändningar som regelbundet går till landet, men man kommer oundvikligen fram till också många stora och små behov som vi på olika sätt får ta ställning till möjligheter att tillgodose.

Här kan ju också samverkan mellan olika församlingar vara mycket värdefullt!

F n finns ett 25-tal svenska pingstförsamlingar aktiva som totalt har relationer med ett 35-tal orter i Ukraina.

 

 

Att ge fler församlingar möjlighet att bygga Ukrainarelationer

För att ge möjligheten för också nya församlingar, arbetar vi just nu specifikt för att skapa nya vänförsamlingsrelationer. I det syftet arbetar vi inom Land-AU med ett program för att skapa än flera relationer mellan svenska församlingar och ukrainska.

I det syftet gjorde Björn Wågstrand och Svenåke Dahlqvist i augusti en veckas resa bland ett antal församlingar, i huvudsak i östra Ukraina, 11 – 12 grupper som har uttryckt önskan om att bygga relationer med svenska församlingar. En separat rapport, summarisk eller komplett inkl berättelser från alla grupper som vi mötte

Ser fram mot fortsatta kontakter

Hör av dej för ytterligare information till:


Paraguay

Sydamerikas hjärta med Svenska missionärer sedan 1930!

Paraguay är ett av Sydamerikas minsta länder. Det ligger mellan Brasilien, Argentina och Bolivia och kallas för Sydamerikas hjärta eller Sydamerikas trädgård med sitt subtropiska klimat. Där finns cirka 6 miljoner invånare. Utbildningsnivån i Paraguay är låg. Undervisningen är undermålig på många håll och många barn talar dessutom bara indianspråket guaraní och kan inte följa undervisningen på spanska. Omkring en tredjedel av befolkningen beräknas leva under fattigdomsgränsen och barnadödligheten är hög.

Mer om Paraguay och vårt arbete i landet…

De första svenska missionärerna kom till landet under 1930-talet. Människor kom till tro och blev döpta och den första nationella pingstförsamlingen bildades 1939 i huvudstaden Asunción. Församlingen växte snabbt och efter att till att börja med haft sina gudstjänster på flera olika platser i huvudstaden kunde man år 1961 bygga den stora kyrkolokalen i Asunción, där man fortfarande har sina största gudstjänster. I dag har pingstförsamlingen i Asunción cirka 3500 medlemmar och har nu gudstjänster på över 100 olika platser i landet.

Betaniaförsamlingen i Nyhem har sedan länge varit engagerad i missionsarbetet i Paraguay och har sänt ut flera missionärer till landet. Startpunkten var år 1966 då Bruno och Margareta Müller åkte ut som församlingens missionärer. De arbetade på några olika platser i landet fram till år 1977, då Bruno Müller avled i följderna av en motorcykelolycka. Margareta fortsatte dock sin missionsgärning och arbetade vidare ända fram till sin pensionering år 2009. De senaste åren var hon rådgivare i ett alfabetiserings- och undervisningsprojekt, då Betaniaförsamlingen tillsammans med lokala församlingar i Paraguay bedrev ett projekt som omfattat alfabetiseringskurser, undervisning i sociala frågor samt ledarskapsutveckling. Cirka 2500 vuxna analfabeter har genom projektet lärt sig att läsa, skriva och räkna.

Betaniaförsamlingen i Nyhem har under åren alltid haft ett nära samarbete med pingstförsamlingarna i Paraguay och har tillsammans med norska och danska församlingar hjälpt pingströrelsen i Paraguay att bygga upp bibelskolan ITF (Instituto Teológico Filadelfia). Tillsammans med ITF bedrivs också distansbibelskolan ICBI, som ger församlingsledare på gräsrotsnivå en grundläggande bibelkunskap.

Pingstförsamlingen i Mullsjö-Nyhem är den svenska pingströrelsens kontaktförsamling för Paraguay. Detta innebär bland mycket annat, att när missionsarbetet nu ändrat inriktning och mer och mer bedrivs av de nationella församlingarna skall kontaktförsamlingen se till att kommande svenska insatser alltid planeras och genomförs med utgångspunkt i de nationella församlingarnas behov och önskemål.


Jemen

Arabia Felix, en gång det lyckliga Arabien. Landet ligger på sydspetsen av
den arabiska halvön. Under senare år har landet drabbats av krig och en enorm
humanitär katastrof. Vi bidrar sedan några år med humanitära insatser i detta svårt
sargade land. Ett ungdoms- och demokratiprojekt stöder vi också för att ingjuta hopp
och framtidstro i den unga generationen.


Centralafrika

Församlingen har sedan flera decennier tillbaka varit engagerad i evangeliskt o socialt arbete
i flera centralafrikanska länder som Kongo, Rwanda och Burundi. Just nu pågår följande
engagemang:

Burundi

För närvarande har vi missionär Margit Söderlund ute i fält i Burundi, där hon arbetar som
lärare på en sexårig bibelskola för blivande pastorer. Församlingen stöder även ekonomiskt
den skolan.

Kongo

Även i Kongo stöder församlingen ekonomiskt en bibelskola för blivande pastorer.
Genom sin secondhand butik har församlingen även givit ett omfattande ekonomiskt stöd
under flera år till dr Mukwege och Panzisjukhuset i Bukavu, Kongo samt till olika dispensärer
på landsbygden i norra Kivuprovinsen


ICBI

ICBI ger ledarträning på distans, för församlingsledare ute i världen. Genom ICBI får ledarna en grundläggande bibelkunskap för att fungera i sina uppgifter.

Distansbibelskolan ICBI startade 1976 som en del av Huskvarna pingstförsamlings missionsverksamhet. Församlingen hade sänt ut missionärerna Sune och Elin Andersson till Colombia och de mötte där växande behov av att undervisa unga, outbildade evangelister som hade predikoansvar ute i byarna. Till en början undervisades dessa individuellt och i grupp, men då antalet evangelister och därmed behoven växte i takt med de geografiska avstånden, så krävdes ett annat sätt att arbeta. Lösningen kom att bli en distansbibelskola genom ljudkassetter.

Läs mer om ICBI på www.icbi.org


IBRA

IBRA delar in sitt arbete under sju geografiska regioner; Bortre Asien, Sydasien, Turkiet (med turkisktalande länder), Europa, Mellanöstern/Nordafrika (de arabisktalande länderna + Israel och Iran), Västafrika samt Östafrika (Öst- och Centralafrika, inklusive Afrikas Horn).

Regionerna, och länderna de representerar, är sinsemellan väldigt olika, vilket förstås speglar sig i olika fokus och arbetsmetoder. IBRA arbetar både i områden där den lokala kyrkan är stark och kan arbeta öppet, och på platser där de troende är få och förföljda, och arbetet sker i hemlighet.
Det gemensamma för alla regioner är de hängivna lokala människorna IBRA samarbetar med. Och att samarbetspartner behöver vårt stöd.

Läs mer om IBRA på www.ibra.se!